Owing sinhfzdk
to strikes at Lagos Airport the EK783/EK784 Dubai – Lagos rotation was again cancelled today.