The bbkbikbi
following flight rotations did not operate today:

EK600/EK601 Dubai – Karachi

EK721/EK722 Dubai – Nairobi

EK941/EK942 Dubai – Baghdad.